Books and Articles

Akçam, Taner. 2001. Dialogue Across An International Divide: Essays Towards a Turkish-Armenian Dialogue. Cambridge, Massachusetts and Toronto, Ontario: The Zoryan Institute.

Taner Akçam'ın Türkiye'de 1915'e yönelik yaygın bakışı tarif eden, bu bakışı ortaya çıkaran tarihi arkaplana dair tespitlerde bulunan, ve Türk ve Ermeni toplumları arasında diyalog ve nihayetinde de barışın tesis edilebilmesi adına önerilerde bulunan çalışması.

Akçam, Taner. 2004. From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide. London: Zed Books. pp. 59-157, pp. 226-242.

Taner Akçam'ın Türk milliyetçiliğinin doğuşunu ve bu siyasi ideolojinin Ermeni Soykırımı üzerindeki etkisini ele aldığı kitabının üç, dört, beş ve sekizinci bölümleri. "Some Aspects of Turkish National Identity and the Armenian Genocide" başlıklı üçüncü bölüm, Akçam'ın 1991 yılında yayınlanan ve 1915 konusunda Türk resmi söylemini eleştiren ilk eleştirel çalışma olan "Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu" başlıklı kitabının ilk bölümünün İngilizce versiyonu. Bu bölüm, 1800'lü yılların ortalarına (ve pek çok yerde çok daha sonrasına) kadar Türk kelimesinin sadece pejoratif bir anlama sahip olması, vatan kelimesinin sadece kişinin köyünü/memleketini ifade etmesi, Avrupa'daki "barbar Türk" imajının varolması, Jön Türkler arasında Türk ve müslüman kavramlarına atfedilen anlamlar gibi konuların arkaplanını değerlendiriyor. "The Homogenizing and Ethnic Cleansing of Anatolia" başlıklı dördüncü bölüm, Türkçülük fikrinin şekillenme ve Anadolu'nun Türkleştirilmesi politikasını doğurma sürecini ele alıyor. Beşinci bölüm, soykırım kararını Osmanlı-Türk belgelerinden hareketle inceliyor. "The Genocide and Turkey" başlıklı sekizinci bölüm, Türkiye'de soykırım inkarını ve Ermeni Soykırımı'na başlıca yaklaşımları ele alıyor.

Akçam, Taner. 2006. A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility. New York: Metropolitan Books.

1915 olaylarını (resmi Türk pozisyonunu savunan kimi iddiaların aksine) objektif bir şekilde ele alan önemli bir akademik çalışma. Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşması, Tanzimat, II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi hakkında da önemli bir alternatif okuma durumunda.

Albright, Madeleine K.; William S. Cohen. 2008. Preventing Genocide: A Blueprint for U.S. Policymakers. Washington, DC: American Academy of Diplomacy, United Holocaust Memorial Museum, and United States Institute of Peace.

Madeleine Albright ve William S. Cohen tarafından kaleme alınan ve soykırımların nasıl önlenebileceği konusuna eğilen bir rapor. Rapor, akademisyenlere değil politikacılara ve politika (policy) üretenlere özgü bir üslup ve yaklaşıma sahip.

Anderson, Mary B. 1998. "You Save My Life Today, But for What Tomorrow?: Some Moral Dilemmas of Humanitarian Aid." In Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. pp. 137-156.

Çok yazarlı bir kitabın, insani yardım ve destek çalışmalarının daha verimli ve etkili olması adına neler yapılabileceği konusunu geçmiş tecrübelerden örnekler eşliğinde değerlendiren bölümü. Çalışma, insani yardım çalışmalarının kimi durumlarda, istenenin aksine, yaşanmakta olan problemin kurbanlarına değil müsebbiblerine hizmet edebildiğini ve böylelikle hem ilgili problemi doğuran sistemi güçlendirebildiğini hem de yaşanmakta olan trajedinin boyutlarını büyütebildiğini ortaya koyuyor.

Askin, Kelly Dawn. 2006. "Holding Leaders Accountable." Genocide Studies and Prevention 1(1): 13-28.

Darfur'da sistemli tecavüz konusu ele alan ve bu gibi suçların cezalandırılması konusunda değerlendirmelerde bulunan bir makale.

Atkinson, Tacy. 2000. "The German, the Turk and the Devil Made a Triple Alliance": Harpoot Diaries, 1908-1917. Princeton: Gomidas Institute.

1902 ila 1917 yılları arasında Harput'ta yaşamış olan ve hastane idareciliği yapan Amerikalı bir misyoner olan Tacy Atkinson'ın tuttuğu günlükler. Söz konusu günlükler, 1915'in öncesine ve sonrasına dair çok sayıda tecrübe içerdiği için, Ermeni Soykırımının birincil kaynakları arasında yer alıyor.

Bjørnlund, Matthias. 2008. "The 1914 Cleansing of Aegean Greeks as a Case of Violent Turkification." Journal of Genocide Research 10(1): 41-58.

1914 yılında Ege bölgesinde Rumlara karşı gerçekleştirilen etnik temizliği ele alan bir makale.

Browning, Christopher R. 1993. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York: Harper Collins. pp. xv-xx, 1-2, 55-77.

Yahudi Soykırımı ve spesifik olarak da "Reserve Police Battalion 101"in uygulamaları özelinde, masum insanları ve spesifik olarak da kadın ve çocukları öldürmek, acımasızlık ve otoriteye itaat gibi konuları ele alan bir çalışma.

Cemal, Hasan. 2012. 1915: Ermeni Soykırımı. İstanbul: Everest.

Hasan Cemal'in 1915'e bakışının değişim geçirdiği onyıllara yayılan süreci ele aldığı kitabı. Kitap, bir yandan (Hasan Cemal'in dedesi olan) Cemal Paşa'nın ve onun ardından son iki nesilde ailesinin 1915 konusunda aldıkları tavra, diğer yandan da dünyanın farklı yerlerindeki Ermenilerin 1915 ekseninde oluşan kimliklerine dair anekdotal bilgiler de içeriyor.

Calhoun, Craig. 2008. "The Imperative To Reduce Suffering: Charity, Progress, and Emergencies in the Field of Humanitarian Action." In Humanitarianism In Question: Politics, Power, Ethics, ed. Michael Barnett And Thomas G. Weiss. Ithaca, New York: Cornell University Press. pp. 73-97.

Çok yazarlı bir çalışmanın insani yardım çalışmalarının düşünsel ve kurumsal geçmişini ve gelişimini ele alan bölümü.

Chandler, David. 2000. A History of Cambodia. Boulder, Colorado: Westview. pp. 204-247.

Kamboçya'nın tarihi hakkında bir kitap. Belirtilen sayfalar, Khmer Rouge şiddetinin yaşandığı 70'li yıllar ve sonrasına tekabül ediyor.

Cougill, Wynne. 2005. "Buddhist Cremation Traditions and the Need to Preserve Forensic Evidence." Searching for the Truth 14-18. Retrieved from: http://www.dccam.org/Projects/Maps/Buddhist_Cremation_Traditions.htm

Khmer Rouge tarafından katledilen çok sayıda insanın ortada kalan kemikleri ile ilgili bir tartışma. Konu, Budizm inancının, Kamboçya kültürünün ölüler, ölüm ve ölüm sonrasına yaklaşımı ekseninde değerlendiriliyor.

Donnelly, Jack. 1997. "Human Rights as an Issue in World Politics" & "Theories of Human Rights." In International Human Rights. Boulder, Colorado: Westview Press. pp. 3-35.

Jack Donnelly'nin insan haklarının uluslararası alanda algılanış ve ele alınış şeklini inceleyen kitabının iki bölümü. Birinci bölüm insan hakları ile ilgili normların uluslararası alanda ortaya çıkışını, gelişimini ve bu tecrübelerin hukuki alana, kurumsallaşmaya ve işleyişe yansımalarını ele alırken, ikinci bölüm ise insan haklarının felsefi temellerinden yola çıkarak uluslararası insan hakları konusunda (devletçi, kozmopolitan ve enternasyonalist olmak üzere) üç modelden söz ediyor. Devletçi model (globalleşme ile birlikte devletlerin etkilerini bir parça yitirdiklerini kabul etmekle birlikte) insan haklarının öncelikle devletler ve egemenlik alanı dahilinde anlam bulduğunu kabul ediyor. Kozmopolitan model, bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin etkisini vurguluyor. Enternasyonalist model ise, uluslararası komünitenin belirleyiciliğine odaklanıyor. Bu bölüm, kültürel relativite konusunu değerlendiren farklı perspektifleri de inceliyor. Bu perspektiflerin bir ucunda, kültürü herşeyin kaynağı olarak gören radikal relativizm varken, diğer ucunda da, insan hakları da dahil olmak üzere bütün değerlerin tmamen evrensel olduğunu öne süren ve kültürel farklılıkları dışlayan radikal evrenselcilik var. Pek çok diğer perspektif ise, bu iki ucun arasında farklı yerlerde alıyor.

Etcheson, Craig. 2006. "A 'Fair and Public Trial:' A Political History of the Extraordinary Chambers." Justice Initiatives 7-24. Retrieved from: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103182

Kamboçya Soykırımının sorumlularının yargılanması amacıyla Kamboçya hükümeti ile Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş olan mahkemedeki süreci ele alan bir makale.

Feierstein, Daniel. 2009. "Getting Things into Perspective." Genocide Studies and Prevention 4(2): 155-160.

Madeleine Albright ve William S. Cohen tarafından kaleme alınan ve soykırımların nasıl önlenebileceği konusuna eğilen rapor hakkında bir değerlendirme.

Fein, Helen. 1993. "Accounting for Genocide After 1945: Theories and Some Findings." International Journal of Group Rights 1: 79-106.

Soykırımları (1) dışlanma/ayrımcılık, (2) rejim türü ve ideoloji ve (3) savaş gibi faktörlerle açıklayan yapısal (structural) teoriye odaklanan bir makale. Asya, Afrika ve Orta Doğuda 1948 ila 1988 yılları arasında gerçekleşen soykırımları inceleyen makale beş sonuca ulaşıyor: (1) soykırım suçluları bu suçu birden fazla kez işliyorlar, (2) siyasi dışlanma ve siyasi ayrımcılık isyanları, isyanlar da soykırımları ortaya çıkarıyor, (3) otoriter rejimlerin soykırıma başvurma ihtimalleri daha yüksek, (4) savaş halinde olan bir ülkenin soykırıma başvurma ihtimali çok daha yüksek ve (5) kimi ülkelerde yaşanan ihtilaflarda çok kısa bir zaman zarfında mükerrer soykırımlar yaşanabiliyor.

Fowler, Jerry. 2006. "A New Chapter of Irony: The Legal Implications of the Darfur Genocide Determination."Genocide Studies and Prevention 1(1): 29-39.

ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in çağrısıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan bir komisyonun Darfur'da yaşanmakta olanların bir soykırım olup olmadığı ve yaşananlardan kimlerin sorumlu olduğu konusunda gerçekleştirdiği çalışmayı ve sonuçlarını değerlendiren bir makale.

Heder, Steve. 2006. "The Senior Leaders and Those Most Responsible." Justice Initiatives 53-59. Retrieved from: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103182

Kamboçya Soykırımının sorumlularının yargılanması amacıyla Kamboçya hükümeti ile Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş olan mahkemenin karşılaştığı zorlukları ele alan bir makale. Makale, başlıca dört zorluğa dikkat çekiyor: (1) Kimlerin yargılanması gerektiği konusunu netleştirmek, (2) Yargı sürecine siyasi müdahaleler, (3) davanın konu hakkındaki bilgilerimize katkıda bulunması, ve (4) davanın insan hakları konusuna katkıda bulunması.

Hiebert, Maureen S. 2008. "Theorizing Destruction: Reflections on the State of Comparative Genocide Theory." Genocide Studies and Prevention 3(3): 309-340.

Karşılaştırmalı soykırım literatürünün geldiği noktayı değerlendiren bir makale. Makale, literatürü (soykırımın ortaya çıkış nedenlerini atfettikleri faktörler temelinde) üç ana kategoriye ayırarak inceliyor: (1) siyasi elitler, (2) yapısal faktörler ve (3) kimlik inşa süreçleri.

Hinton, Alexander Laban. 2005. Why Did They Kill: Cambodia In the Shadow of Genocide. Berkeley: University of California Press. Chapters 4 and 5, "The DK Social Order" & "Manufacturing Difference." pp. 182-251.

Khmer Rouge'un soykırım-devrim sonrasında Kamboçya'da hakim kılmak istediği sosyal yapı ve bu doğrultuda gerçekleştirdiği uygulamalar hakkında bir makale. Bu uygulamaların tamamı, Khmer Rouge'un siyasi ideolojisine ve sosyal hiyerarşi karşıtlığına dayanıyor. Eski rejimin hiyerarşiye dayandığını düşünen Khmer Rouge, Kamboçya dilindeki (siz-sen, abi-kardeş gibi) hiyerarşi ima weden kelimelerden kılık-kıyafeti aynılaştırmaya kadar pek çok yeni düzenleme getiriyor. Hiyerarşi karşıtlığı ve geçmişte kalan eski rejime düşmanlık, (eski rejime dair algıların eğitimli insanlarca yaşatıldığı düşüncesiyle) devrim öncesi dönemin eğitimine ve eğitimli insanlarına yönelik bir düşmanlığı da beraberinde getiriyor. Khmer Rouge'un bir diğer önemli uygulaması ise, insanlar arasında hiyerarşiye karşı çıkarken, partiye itaati dayatıyor olması.

Hirsch, Herbert. 2002. Anti-Genocide: Building an American Movement to Prevent Genocide. London: Praeger. pp. 163-185.

Herbert Hirsch'in soykırımların önlenmesini konu alan kitabının "Inculcating an Ethic to Prevent Genocide" başlıklı 10. bölümü. İlgili bölüm, siyasi sosyalizasyon üzerinde duruyor ve soykırımlara uzak duran bir etik değer sistemi üretebilme konusunda eğitimin önemi konusunda bir argüman geliştiriyor.

Hirsch, Herbert. 2009a. "Editor’s Introduction." Genocide Studies and Prevention 4(2): 147-152.

Genocide Studies and Prevention adlı akademik derginin Madeleine Albright ve William S. Cohen tarafından kaleme alınan ve soykırımların nasıl önlenebileceği konusuna eğilen raporu değerlendiren özel sayısının sunum yazısı.

Hirsch, Herbert. 2009b. "The Genocide Prevention Task Force: Recycling People and Policy." Genocide Studies and Prevention 4(2): 153-154.

Madeleine Albright ve William S. Cohen tarafından kaleme alınan ve soykırımların nasıl önlenebileceği konusuna eğilen rapor hakkında bir değerlendirme.

Hovannisian, Richard G. 1997. "The Armenian Question in the Ottoman Empire, 1876-1914." In The Armenian People From Ancient to Modern Times, Volume II: Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century, ed. Richard G. Hovannisian. New York: St. Martin’s Press. Chapter 7, pp. 203-238.

Çok yazarlı bir çalışmanın, 1915 öncesi Osmanlı Devleti'ndeki Ermeni tecrübesini inceleyen bölümü. Çalışmada, Ermeni Devrimcilerinin (Armenakan Cemiyeti 1885, Hınçak Devrimci Partisi 1887, Ermeni Devrimciler Federasyonu (Daşnak Sütyun) 1890) doğuş hikayeleri, düşünceleri ve amaçları özetleniyor. Çalışma, II. Abdülhamid'in 1894-1896 yıllarında gerçekleştirdiği Ermeni katliamları gibi büyük çaplı olayların yanı sıra, Hınçakların düzenlediği ve polis ve asker müdahalesi nedeniyle kanlı biten 1890 Kumkapı protestosu gibi nisbeten küçük ama önemli olaylara da yer veriyor. Çalışmada, Osmanlı içerisindeki Ermenilerin sayısını farklı dönemlere göre ve farklı kaynaklardan görebilmek de mümkün. Avrupalı gezgin ve araştırmacılar, 1800'lü yılların ortasındaki Osmanlı-Ermeni nüfusunu 2.500.000 olarak tespit ederken, 1882 Ermeni Patrikhanesinin rakamları 2.660.000 seviyesinde. Katliamlar ve Kafkaslara göç nedeniyle Ermeni nüfusu 1912 yılında 2.100.000'e düşüyor.

Huttenbach, Henry. 1999. "The Psychology and Politics of Genocide Denial: A Comparison of Four Case Studies." In Studies in Comparative Genocide, ed. Levon Chorbajian and George Shirinian. London: Macmillan. pp. 216-229.

Çok yazarlı bir çalışmanın soykırım inkarının psikolojik ve siyasi temelleri üzerinde duran bir bölümü. Çalışmada tarihteki dört soykırım konusundaki inkarlar karşılaştırmalı olarak inceleniyor: (1) 1915 Ermeni Soykırımı, (2) Yahudi Soykırımı, (3) Çingene (the Roma) soykırımı ve (4) Hırvatistanlı Sırpların soykırımı.

"Interview with the Venerable Yos Hut Khemacaro." 2002. Searching for the Truth 33: 32-36.

Budist lider Yos Hut Khemacarao ile yapılan bir röportaj.

Jones, Adam. 2010. Genocide: A Comprehensive Introduction (Second Edition). New York: Routledge.

Yazılmış en kapsamlı "Soykırıma Giriş" kitaplarından biri.

Kuperman, Alan J. 2009. "Wishful Thinking Will Not Stop Genocide: Suggestions for a More Realistic Strategy." Genocide Studies and Prevention 4(2): 191-199.

Madeleine Albright ve William S. Cohen tarafından kaleme alınan ve soykırımların nasıl önlenebileceği konusuna eğilen rapor hakkında bir değerlendirme.

Lemarchand, Rene. 2006. "Unsimplifying Darfur." Genocide Studies and Prevention 1(1): 1-12.

Darfur hakkındaki yaygın yanlış değerlendirmeleri ele alan bir makale.

Martin, Ian. 1998. "Hard Choices after Genocide: Human Rights and Political Failures in Rwanda." In Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore. Lanham, Mayland: Rowman & Littlefield Publishers. pp. 157-176.

Çok yazarlı bir çalışmanın, 1994 yılında Ruanda'da yaşanan soykırım esnasında ve sonrasında yapılan hatalara odaklanan bölümü.

Melson, Robert F. 1996. "The Armenian Genocide as Precursor and Prototype of Twentieth- Century Genocide." In Is the Holocaust Unique?: Perspectives on Comparative Genocide, ed. Alan S. Rosenbaum. Boulder, Colorado: Westview Press. pp. 125-137.

Çok yazarlı bir çalışmanın karşılaştırmalı soykırım eksenli bir bölümü. Çalışma, 1915 Ermeni Soykırımının sadece 20. yüzyılın ilk total soykırımı olmadığını, aynı zamanda Nazi soykırımına bir prototip sunduğunu ileri sürüyor. 1915'in kimi yerel ve milli özelliklere de sahip olduğunu iddia eden çalışma, Ermeni Soykırımını önce Nazi Soykırımı, sonra da Nijerya ve Yugoslavya soykırımları ile karşılaştırıyor. Neticede diğer üç soykırımın 1915 ile benzer ve farklı olan yönleri ortaya konuyor.

Mennecke, Martin. 2009. "Genocide Prevention and International Law." Genocide Studies and Prevention 4(2): 167-175.

Madeleine Albright ve William S. Cohen tarafından kaleme alınan ve soykırımların nasıl önlenebileceği konusuna eğilen rapor hakkında bir değerlendirme.

Miller, Donald E.; Lorna Touryan Miller. 1999. Survivors: An Oral History of the Armenian Genocide. Berkeley: University of California Press. Chapters 8-9, pp. 155-192.

Soykırım kurbanlarıyla yapılan mülakatlara dayanan ve gerek yaşadıkları travmanın etkisini ve niteliğini gerekse suçlu gruba karşı hislerini araştıran bir çalışma.

Minow, Martha. 1998. Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence. Boston: Beacon.

Etnik şiddet ve soykırım gibi trajedilerin kurbanı olanların yaşadıkları travmaların büyüklüğünü ele alan, acıların dindirilmesi, tarafların barışması ve benzeri olayların yeniden yaşanmaması için ne gibi şeyler yapılabileceği konusuna odaklanan bir kitap. Kurbanların hikayelerini anlatma ihtiyaçları, suçluların özür dilemelerinin etkisi, suçluların yargılanmaları, yapılan hataların telafisi ve benzeri hadiselerin yeniden yaşanamasını önleme gibi konular üzerinde duran kitap, farklı vakalardan çok sayıda örnek de içeriyor.

Nomberg-Przytyk, Sara. 1985. Auschwitz: True Tales from a Grotesque Land. Chapel Hill: University of North Carolina Press. pp. 13-21, 83-84, 100-106.

Auschwitz kampında yaşanan hadiselerden örnekler aktaran bir kitap.

Schabas, William A. 2009. "'Definitional Traps' and Misleading Titles." Genocide Studies and Prevention 4(2): 177-183.

Madeleine Albright ve William S. Cohen tarafından kaleme alınan ve soykırımların nasıl önlenebileceği konusuna eğilen rapor hakkında bir değerlendirme.

Smith, Roger W. 1991. "Denial of the Armenian Genocide." In Genocide: A Critical Bibliographic Review, Vol. 2, ed. Israel W. Charny. New York: Facts On File. pp. 63-85.

Çok yazarlı bir çalışmanın, Türkiye'de Ermeni Soykırımı'nın inkarında kullanılan argümanları değerlendiren bölümü.

Smith, Roger W. 1994. "Women and Genocide: Notes on an Unwritten History." Holocaust and Genocide Studies 8(3): 315-334.

Soykırımlar literatürünün daha çok erkeklerin tecrübelerine dayandığını, kadınların soykırım tecrübelerinin ise (gerek katılım gerekse kurban olma itibariyle) erkeklerinkinden farklılıklar gösterdiğini öne süren ve dolayısıyla konunun büyük ölöüde gözardı edilen bu yönüne ışık tutmaya çalışan bir makale.

Smith, Roger W. 1999. "State Power and Genocidal Intent: On the Uses of Genocide in the Twentieth Century." In Studies in Comparative Genocide, ed. Levon Chorbajian and George Shirinian. London: Macmillan. pp. 3-14.

Çok yazarlı bir çalışmanın, soykırımlar arasında ayrıştırmalar yapan bir bölümü. Yazar bu çerçevede beş farklı soykırım türü tanımlıyor: retributive genocide, utilitarian genocide, institutional genocide, monopolistic genocide ve idoelogical genocide.

Staub, Ervin. 1992. "Origins of Genocide and Mass Killing: Core Concepts." In The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 13-34.

Soykırım ve diğer kimlik bazlı çatışmaların nedenlerini inceleyen bir çalışmanın ikinci bölümü. Bu bölümde, yazar, gruplar arasındaki olumsuz davranışların kökenine iniyor. Çalışma, zor hayat şartlarının ve kimi kültürel özelliklerin kimi zaman psikolojik bir süreç başlattığı ve "öteki" gruba zarar verme yönünde bir istek ortaya çıkardığı sonucuna varıyor.

Staub, Ervin. 1999. "Preventing Genocide: Activating Bystanders, Helping Victims Heal, Helping Groups Overcome Hostility." In Studies in Comparative Genocide, ed. Levon Chorbajian, George Shirinian. London: Macmillan and New York: St. Martin’s Press. pp. 251-260.

Çok yazarlı bir çalışmanın, soykırımların önlenmesi konusuna odaklanan 14. bölümü. Çalışma, soykırım ve katliamların önlenebilmesi konusunda atılması gereken admları üç kategoride inceliyor. Bu kategorilerin ilki, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin, şiddeti sonuç verebilecek şartlarda inisiyatif almaları, örneğin gruplar arasındaki kadim düşmanlığın aşılmasına yardımcı olmaları, kurbanlara yardımcı olmaları ile ilgili. İkinci kategori, gruplar arasında iletişimi artırmak suretiyle önyargı ve ayrımcılığın önüne geçmeyi hedefleyen uygulamaları içeriyor. Üçüncü kategori ise, yeni nesillerin sadece kendi gruplarındakilere değil, bütün insanlara değer veren bir anlayış doğrultusunda eğitilmeleri ile ilgili.

Staub, Ervin. 2006. "Reconciliation after Genocide, Mass Killing, or Intractable Conflict: Understanding the Roots of Violence, Psychological Recovery, and Steps toward a General Theory." Political Psychology (27)6: 867-894.

Soykırım sonrasında tarafların barışması ile ilgili bir makale. Makale, gerek soykırım gerekse genel olarak gruplar arası şiddetin ortaya çıkış noktalarını anlamanın (1) yaraları sarmaya, (2) düşmanlık üreten be birbirinden farklı tarihi anlatılar yerine ortak bir tarih anlatısı ortaya çıkarmaya ve (3) genel olarak barışa katkısını analiz ediyor.

Staub, Ervin; Laurie Anne Pearlman. 2006. "Advancing healing and reconciliation." In Psychological Interventions in Times of Crisis, ed. Laura Barbanel and Robert J. Sternberg. New York: Springer-Verlag.

Çok yazarlı bir çalışmanın soykırımın ardından 1999 ve 2005 yılları arasında Ruanda'da yaraları sarma ve barışma amacıyla gerçekleştirilen uygulamaları tarih ediyor. İlgili uygulama, (1) soykırımın nedenlerini anlama, (2) şiddetin kurbanlar üzerindeki travmatik etkisi, (3) yaraları sarmanın yolları ve (4) şiddet, travma ve iyileşmenin kökenlerinde temel psikolojik ihtiyaçların rolü gibi konuları dikkate alıyor.

Straus, Scott. 2006. The Order of Genocide: Race, Power, and War in Rwanda. Ithaca, New York: Cornell University Press. pp. 1-16, pp. 17-40, pp. 153-174.

Soykırımların nasıl ve neden gerçekleştiği sorusu etrafında Ruanda Soykırımı'nı (vaka içerisindeki varyasyonlar arasında mikro-karşılaştırmalar yaparak) analiz eden bir kitap. "Introduction" bölümü, kitabın temel sorularını, argümanlarını ve metodolojisini izah ediyor. "Background to the Genocide" başlıklı birinci bölüm, soykırım öncesinde yaşananları özetliyor. Bu bölümde, gerek soykırım gerekse Hutu ve Tutsi kimlikleri konusundaki yaygın hatalı bilgiler dile getirildikten sonra Hutu ve Tutsi kimliklerinin nasıl ortaya çıktıkları ile ilgili bir tarihi arkaplan sonuluyor. "The Logic of Genocide" başlıklı altıncı bölüm ise, soykırımcıların zihin analizine odaklanıyor ve hangi saiklerle hareket ettiklerini, yaptıklarını ve etrafında olup bitenleri nasıl algıladıklarını ve hangi amaçlar doğrultusunda hareket ettiklerini analiz ediyor.

Theriault, Henry C. 2009. "The Albright-Cohen Report: From Realpolitik Fantasy to Realist Ethics." Genocide Studies and Prevention 4(2): 201-210.

Madeleine Albright ve William S. Cohen tarafından kaleme alınan ve soykırımların nasıl önlenebileceği konusuna eğilen rapor hakkında bir değerlendirme.

Travis, Hannibal. 2006. ""Native Christians Massacred": The Ottoman Genocide of the Assyrians during World War I." Genocide Studies and Prevention 1(3): 327-371.

Anadolu'da yaşanan üç hıristiyan soykırımının (Ermeni Soykırımı, Rum Soykırımı ve Süryani Soykırımı) benzerliklerini ele alan ve daha spesifik olarak Süryani Soykırımına odaklanarak bu soykırımın tanınmamasının ve gözardı edilmesinin devletsiz Süryani toplumunu ne şekillerde mağdur ettiğini analiz eden bir makale. Travis, 2010 yılında bu çalışmasını genişleterek "Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq, and Sudan" adıyla kitaplaştırdı. Çalışmanın üç soykırım arasındaki karşılaştırmalı yaklaşımı ikna edici. Ancak Travis'in Türk ile müslüman kimlikleri arasındaki farkları yeterli derecede ayrıştıramıyor olması, ilgili soykırımlara gereğinden fazla bir dini/İslami/cihadi bir mana yüklemesine neden oluyor.

Weinberg, Gerhard L. 1995. "The World Through Hitler's Eyes." In Weinberg, Germany, Hitler, and World War II: Essays in Modern German and World History. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 30-53.

Adolf Hitler'in (ve kısmen de yakınındakilerin) düşünsel altyapılarını ve düşüncelerini analiz eden bir çalışma.
International Law Texts

The United Nations, The Universal Declaration of Human Rights Retrieved from: http://www.un.org/Overview/rights.html

The United Nations Convention of the Prevention and Punishment of Genocide, Retrieved from: http://www.hrweb.org/legal/genocide.html

International Criminal Court (ICC) Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir.

Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis, and Establishing the Charter of the International Military Tribunal (I.M.T.)

Draft resolution on genocide presented to United Nations General Assembly.

General Assembly Resolution 96(I).

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

A.G. Israel v. Eichmann (District Court, Jerusalem).

Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide, Prepared by Mr. B. Whitaker.

Crimes Against Humanity and War Crimes Act.

Prosecutor v. Krstic, Judgment, 19 April 2004.

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General.

Declaration on Prevention of Genocide, Committee for the Elimination of Racial Discrimination.

International Court of Justice, Case Concerning the Application of the Crime of Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), February 26, 2007.